Projectes

Accions i projectes de l’Institut Catalunya Àfrica

índex

convenis signats
Projectes
Projecte de docència: Màster en estudis socials africans
Projectes de recerca
Càtedra UNESCO sobre diversitat cultural i desenvolupament
Programa per al desenvolupament de les universitats i la formació en gestió universitària
Congrés internacional anual

convenis signats

L’Institut Catalunya Àfrica va signar el 11 desembre 2007 un conveni marc amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) que agrupa les onze universitats públiques de Catalunya i d’altra banda té signat un conveni amb la Universitat Ramon Llull. Aquests acords han de deixar la porta oberta a vies de finançament externes tant públiques com privades. D’aquesta manera l’Institut es converteix en un paraigua de la cooperació universitària catalana amb Àfrica.

També ha signat altres convenis directament amb algunes universitats africanes, entre elles, la Universitat de Guinea Equatorial (UNGE) i la Universitat de Lomé (Togo), la Universitat Eduardo Modlane (Maputo), la Universitat de Yaoundé I (Camerun), la Universitat de Dakar (UCAD) i la Universitat d’Antananarivo (Madagascar).

Durant aquest primer trimestre, l’Institut també ha signat un conveni de col·laboració amb el Banc de Santander que permet a l’Institut tenir una mínima infraestructura per al seu normal funcionament.

PROJECTES

1. Projecte de docència: Màster en estudis socials africans

L’Institut Catalunya Àfrica és conscient que els doctorats impartits fins ara no tindran raó de ser en el nou context de Bolonya. Aquesta és una realitat que ja es va fer palesa en el grup de treball creat en ocasió d’analitzar la situació del futur de les relacions universitàries de la Unió Europea i dels països ACP. (Veure Coimbra Group 2003-2004).

A més l’Institut és coneixedor de la política del Banc Mundial de no donar suport al Tercer Cicle dels països amb pocs recursos.

L’Institut es planteja seleccionar un grup d’universitats africanes partint de les relacions de les universitats catalanes ja existents i organitzar un màster en estudis socials. Les universitats que es podrien seleccionar en una primera fase i segons un criteri no excloent serien: Universitat de Yaoundé I (Camerun), Universitat de Antanarivo (Madagascar), UNGE (Guinea Equatorial), Universitat Eduardo Mondlane (Moçambic), Universitat de Lomé ( Togo) i Universitat Cheikh Anta Diop (Dakar. Senegal). Es planteja incorporar també a la Universitat de Luanda (Angola) i la Ibadan (Nigèria).

La metodologia seria la de Bolonya i les classes serien impartides per professorat africà i català en els països africans, amb estades dels investigadors africans en màsters de les universitats catalanes.

Actualment s’estan fent gestions perquè tingui lloc a Barcelona el proper mes de juny, una primera trobada identificatiu entre aquestes universitats i les universitats catalans i valorar la disponibilitat de cadascuna d’elles en aquest projecte. Aquesta trobada tindria el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona.

 

2. Projectes de recerca

Els investigadors catalans disposen de vies internes tant nacionals com europees per als seus projectes d’investigació però la seva feble dotació impedeix incorporar investigadors d’universitats africanes. L’Institut vol pal·liar aquesta situació de desavantatge comparativa.

Actualment els investigadors catalans representats al comitè acadèmic de l’Institut i representants de totes les universitats catalanes estan participant en diferents projectes. L’Institut recollirà aquestes propostes d’investigació i altres que es poguessin presentar i les sotmetrà a la Junta Directiva per a la seva posterior anàlisi i si escau recerca de finançament.

L’ICA encarregarà un Pla d’Investigació que fixi uns criteris transparents i objectius per a l’avaluació dels projectes que es presentin.

 

3. Càtedra UNESCO sobre diversitat cultural i desenvolupament a Àfrica

L’Institut es planteja l’obtenció d’un Càtedra UNESCO per a la qual ja s’han iniciat els contactes pertinents. Això permetria organitzar cicles i debats sobre temes candents en les societats africanes i en la seva diàspora a Europa però també intervencions a Catalunya de personatges rellevants de la vida africana.

Es planteja una càtedra interuniversitària com una acció concertada de totes les universitats catalanes. La seu es planteja que fos en una universitat petita que no disposa encara de càtedra UNESCO per aconseguir un bon equilibri. Aquest és el cas de la Universitat de Lleida. No obstant això, la càtedra tindria una subseu a la Universitat de Barcelona on es concentra el gruix dels investigadors.

Es proposa el nom de Càtedra UNESCO -Amadou Hampaté Ba (+1996), historiador i investigador d’oralitat i destacat membre de la UNESCO. A ell s’atribueix la frase quan mor a l’Àfrica una persona gran mor una biblioteca. Parlava més cinc llengües africanes a més del francès.

 

4. Programa de col·laboració per al desenvolupament institucional de les universitats i la formació en gestió universitària

L’Institut està treballant per posar en marxa un programa presentat per l’Associació d’universitats públiques catalanes, l’objectiu del qual és contribuir a millorar les capacitats institucionals de les universitats de països africans i de Catalunya a través d’activitats de formació, desenvolupament professional i mobilitat de directius i gestors universitaris. L’objectiu seria fomentar l’intercanvi d’experiències, l’anàlisi de bones pràctiques i el desenvolupament professional de directius i gestors universitaris de les universitats africanes.

El primer contacte identificatiu d’aquest programa tindrà lloc a Barcelona el proper juny coincidint amb la reunió per posar en marxa el projecte de Màster en estudis socials africans. L’objectiu és que el programa vagi dirigit a les universitats africanes que participaran en el projecte de màster.

 

5. Congrés internacional anual

L’Institut considera que la realització d’un Congrés internacional seria el canal idoni per tenir una dimensió pública i demostrar la seva voluntat social. Es planteja la possibilitat que la primera edició estigui dedicada a la Literatura i la oralitat africana com a via per conèixer altres formes de vida .. Aquest congrés es preveu que tingui lloc al novembre.